Logopediske tjenester

HAR DU VANSKER MED: 

- stemmen din, stamming, eller har du vansker etter hjerneslag eller ulykke?

Vennesla Voksenopplæringssenter/Vennesla kommune har gjennom avtale med privatpraktiserende logoped tilgang til tjenester knyttet til det logopediske fagfeltet. Nåværende avtale er med logoped Liv Kvalvik Nielsen. Hun har direkte avtale med HELFO, og følger opp klienter henvist fra sykehus, rehabiliteringssentre, omsorgssentre og fastleger, etter lov om folketrygd §5-10. 

For mer informasjon og direkte kontakt: https://logopedlivkvalviknielsen.no/